ŻywiecRadomusługi geodezyjnepomiary geodezyjnegeodetabiuro geodezyjnegeodezjapracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Czy każda działka nadaje się pod zabudowę?Chcemy wybudować dom? Pamiętajmy by wyjść od sprawdzenia przeznaczenia działki lub wszelkich możliwości jej przekształcenia
z terenów rolnych pod cele nas interesujące.


Miejscowy plan zagospodarowania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt
prawa miejscowego każdej Gminy i jego zapisy są wiążące
przy zagospodarowywaniu i zabudowie terenów.
Organ, który wydaje pozwolenia na budowę, sprawdza bowiem zgodność przedstawionego przez nas projektu budowlanego
z wszelkimi zapisami planu miejscowego, lub gdy go brak
z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.


To dzięki zapisom w planie miejscowym dowiemy się o jaki rodzaj inwestycji możemy zrealizować i jakim parametrom ma ona odpowiadać. Niekiedy bowiem przeznaczenie w planie całkowicie
może nam pokrzyżować plany, a co za tym idzie nigdy nie
wybudujemy wymarzonego przez nas domu.


Poszczególne tereny są oznaczane na rysunku planu symbolami:
budownictwo jednorodzinne jako MN, wielorodzinne - MW,
tereny zabudowy usługowej - U,
tereny rolnicze - R,
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - P,
lasy - ZL,
tereny dróg publicznych - KD,
tereny dróg wewnętrznych - KDW.


Także tereny pobliskie mają znaczenie, gdyż plan budowy
obwodnicy czy też drogi szybkiego ruchu może nam w pełni pokrzyżować nasze zamierzenia.


Plan miejscowy określa między innymi:

 • linie zabudowy,
 • gabaryty i wysokość zabudowy, geometrię dachu,
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
  działki,
 • zasady budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

Czy każda działka nadaje się pod zabudowę?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Studium nie jest aktem prawa miejscowego jednakże jego
wskazania są wiążące chociażby przy opracowywaniu planu miejscowego. Warto sprawdzić zatem, jakie zamiary wobec interesującego nas terenu ma Gmina, a ponadto jak w danym
miejscu i w pobliżu kształtują się kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, wszelkie uwarunkowania rozwoju, jak również samo rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i komunikacji wraz
z infrastrukturą techniczną.


Decyzja o warunkach zabudowy
Większość Gmin w Polsce nie ma na swoich terenach
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na ten fakt, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę należy wystąpić do Gminy o warunki zabudowy. Taka decyzja bowiem ustali nam, czy jest możliwość przekształcenia terenu rolnego pod przeznaczony pod zabudowę.


Warunki zabudowy są możliwe do uzyskania na terenach, gdzie:

 • co najmniej jedna sąsiadująca działka, z dostępem z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników
  kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej - bezpośredni lub przez drogę wewnętrzną albo przez ustanowienie służebności
  drogowej istniejące albo projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla funkcjonowania planowanego obiektu,
 • co najmniej jedna sąsiadująca działka, z dostępem z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników,
 • teren, na którym planujemy budowę, objęto zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
  i nieleśne, uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów,
  które utraciły moc, lub teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne (dotyczy to nieużytków oraz innych gruntów o najniższej przydatności produkcyjnej).

© 2010 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko.